Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Maloré BV te Hooghuisstraat 16, 2300 Turnhout en ingeschreven in KBO met ondernemingsnummer BE.0770.453.182 .

De klant bevestigt dat hij/zij bij het inschrijven voor een cursus en/of bij de aankoop van een product: (i) volledig geïnformeerd werd door Maloré omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

In het kort

  • De prijzen zijn zoals vermeld op de webshop.
  • U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor producten. Wanneer u niet binnen de 14 dagen uw aankoop annuleert, is uw aankoop definitief.
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd conform de GDPR wetgeving. Meer informatie kan u hierover vinden in onze privacy verklaring.

In het lang

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elk tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot diensten en producten door ons aangeboden.

Artikel 2 - Prijzen en betaling

De prijs van de producten en diensten zijn zoals vermeld op de website. Al onze facturen zijn te betalen binnen vijftien (15) dagen na ontvangst ervan. De betaling gebeurt via overschrijving. Wanneer de betaling niet afgerond is, zal de bestelling niet verwerkt worden.

Artikel 3 - Annuleringsvoorwaarden

U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor producten. Wanneer u niet binnen de 14 dagen uw aankoop annuleert, is uw aankoop definitief.

Artikel 4 - Vertrouwelijkheid en privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar ons privacybeleid.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 6 - klachten

Klachten omtrent door Maloré verleende diensten of producten dienen door de klant binnen zeven (7) werkdagen, na het voltrekken van de dienst of na de aankoop van een product waarop de klacht betrekking heeft , volledig en duidelijk omschreven ter kennis worden gebracht aan Maloré.

Ingeval de klacht niet tijdig kenbaar werd gemaakt aan Maloré wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst of het aangekochte product en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling.

Indien u een klacht hebt, kan u ons contacteren via info@malore.be.