Privacybeleid

Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("AVG") en de nationale uitvoeringswetgeving. 

Artikel 1 - Wie zijn wij?

Maloré BV is een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Hooghuisstraat 16, 2300 Turnhout, ingeschreven in KBO onder het ondernemingsnummer BE.0770.453.182.

Artikel 2 - Van wie verzamelen wij gegevens?

In het kader van onze activiteiten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, cursisten, prospecten, bezoekers van onze website, personen die zich inschrijven op onze elektronische mailings, personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen.

Artikel 3 - Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben zoals uiteengezet in Artikel 4. Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u kan kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet. 

Identificatie- en contactgegevens

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/ gsm-nummer, e-mailadres.
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt.

Financiële bijzonderheden

 • Identificatie- en bankrekeningnummers
 • Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.
 • Overeenkomsten en schikkingen

Persoonlijke kenmerken

 • Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats

Andere

 • Opt-in / opt-out voor elektronische mailings
 • Andere gegevens die u zelf meedeelt

Artikel 4 - Voor welke doeleinden gebruiken bij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor klantenbeheer;
 • Voor het beheer van (facturatie-)geschillen en claims;
 • Voor het beheer en de optimalisatie van onze website;
 • Voor het verbeteren van onze algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Voor marketingdoeleinden, nl. voor onze elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft ingeschreven).

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor het leveren van diensten aan klanten en voor de opvolging van verkopen en facturatie baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten.
 • De verwerking van persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief) baseren wij op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat u onze elektronische nieuwsbrief graag wenst te ontvangen (u bent hierin volledig vrij), zullen wij u hiervoor registreren.
 • In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om prospecten en mogelijke klanten te contacteren, om vragen te behandelen, om onze business te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om onze contacten te onderhouden, enzovoort).

Artikel 5 - Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

 • Voor het verlenen van diensten aan onze klanten bewaren wij relevante persoonsgegevens ten minste tien jaar na beëindiging van onze klantenrelatie.
 • Alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden tot het moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.

Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke gegevens op die ze in hun gebruikersprofiel opgeven. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen.

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek. 

Artikel 6 - Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

Artikel 7 - Welke rechten heeft u over uw gegevens?

Als u een account heeft op deze site kunt u verzoeken om een bestand te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben, inclusief de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen. Dit omvat geen gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden. 

Artikel 8 - Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via info@malore.be